Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π) που υλοποιείται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 03-11-2016, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα,  η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από τον Σ.Σ. Τιθορέας  Χ.Θ. 164+000 έως την Χ.Θ. 169+737 πριν την είσοδο της σήραγγας Καλλιδρόμου και από την έξοδο της σήραγγας Καλλιδρόμου Χ.Θ. 178+924,45 έως την Χ.Θ. 181+645 και Χ.Θ. 197+319,26 έως την Χ.Θ. 202+466,26» , με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 1.015.203,04 ευρώ, με την χρηματοδότηση να προέρχεται από τον μηχανισμό ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ (Connecting Europe Facility) 2014 – 2020 και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να γίνει σε 36 μήνες.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί την πρώτη από πέντε εργολαβίες πρασίνου στο τμήμα τη ς σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ ταθμό της Τιθορέας έως τον αντίστοιχο του Δομοκού.

Σκοπός των φυτοτεχνικών εργασιών είναι η προστασία από τ ις διαβρώσεις των ορυγμάτων και επιχωμάτων που κατασκευάστηκαν , η σταθεροποίηση των πρανών και συγχρόνως η περιβα λλοντική αποκατάσταση του τοπίου.

 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π) που υλοποιείται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 09-01-2017, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα,  η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου:

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 242+000 έως τη Χ.Θ. 255+305» (Α.Δ. 2504) με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 641.971,62 ΕΥΡΩ

Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ (Connecting Europe Facility – CEF) 2014 – 2020 και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   Η ολοκλήρωση των εργασιών  προβλέπεται να γίνει σε 36 μήνες.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά  εκ των πέντε εργολαβιών πρασίνου, που περιλαμβάνονται στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.  

Οι φυτοτεχνικές εργασίες, που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης εξασφαλίζουν την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση των πρανών και συγχρόνως την περιβαλλοντική αποκατάσταση του τοπίου.