Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 30

ΕΡΓΟ:«Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμό, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σταθμών και εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας γραμμής Μακεδονίας – Θράκης (ΥΓΜΘ), των τμημάτων γραμμής Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Δράμας & Αλεξανδρούπολης». Προϋπολογισμού: 625.092,15 Ευρώ.

1.Το έργο αφορά τον καθαρισμό πρανών της σιδηροδρομικής γραμμής και του χώρου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης από θάμνους, χόρτα και εκριζώσεις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25μ καθώς επίσης και κοπή μεμονωμένων ξηρών κλαδιών ή δένδρων.

2.Εκχορτώσεις καθαρισμό σιδηροδρομικών γραμμών και περιβάλλοντος χώρου εντός των σταθμών και εγκαταστάσεων από χόρτα σκουπίδια, εκριζώσεις δενδρυλλίων κορμού μέχρι 0,25 του μέτρου, κοπή μεμονωμένων ξηρών κλαδιών και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε συγκεκριμένους χώρους απόθεσης.

3. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα.

4.Ημερομίσθια μηχανήματος

5. Ημερομίσθια υδραυλικού εκσκαφέα (με δυνατότητα κίνησης επί σιδ. Γραμμής και προσαρμοσμένο καταστροφέα).