Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 22

«Εργασίες αποψίλωσης και ζιζανιοκτονίας σε σταθμούς βάσης του δικτύου GSM-R»